Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Πρώτες Βασικές Πληροφορίες » Εσωτερικοί Κανονισμοί και Νόμοι

Εσωτερικοί Kανονισμοί και Νόμοι

Document Actions
 • Ο Νόμος 1268/1982 ("Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων"), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 87 (16/07/1982).  Για κάποιες εμβόλιμες τροποποιήσεις του (μέχρι το 2002) πρβλ.  
 • Ο Νόμος 2083/1992 ("Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης"), ΦΕΚ Α' 159 (18/09/1992).
 • Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης όπως εγκρίθηκε με την ΥΑ Φ1/375/Β1/696 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β'1525 (14/12/2000)
 • Ο Νόμος 3374/2005 ("Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος"), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 189 (02/08/2005).
 • Ο Νόμος 3549/2007 ("Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων"), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 69 (20/03/2007).
 • Ο Νόμος 3577/2007 ("Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις"), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 130 (08/06/2007).
 • H υπ' αρ. 38913/Β1 Υπουργική Απόφαση ("Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων A.E.I, και άλλα συναφή ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 3549/2007"), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 608 (24/04/2007). 
 • Ο Νόμος 3685/2008 ("Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές"), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 148 (16/07/2008).
 • Ο Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Π.Δ. 160/2008), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 220 (03/11/2008).  
 • Ο Νόμος 3794/2009 ("Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 156 (04/09/2009).
 • Ο Νόμος 4009/2011 ("Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων"), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 195 (06/09/2011).  
 • "Διαδικασία επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με τον Ν. 4009/11". Απόφαση της 296ης συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (της 15ης/12/2011), όπως  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 377 (20/02/2012), σελ. 7525-7528.
 • Ο Νόμος 4076/2012 ("Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις"), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 159 (10/08/2012).
 • Ο Νόμος 4115/2013 ("Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, και άλλες διατάξεις"), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 24 (30/01/2013). Βλ., ιδιαιτέρως, το άρθρο 34 (σελ. 468-471), υπό τον τίτλο "Θέματα Α.Ε.Ι.". 
 • Το Προεδρικό Διάταγμα 96/2013, μέσω τού οποίου επέρχεται συγχώνευση των Τμημάτων Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 133 (05/06/2013).
 • Τροποποίηση και συμπλήρωμα του Προεδρικού Διατάγματος 96/2013 μέσω του Προεδρικού Διατάγματος 128/2013, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 195 (17/09/2013).
 • Ο Νόμος 4485/2017 ("Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 114 (04/08/2017).
Συντάκτης manager
Τελευταία τροποποίηση 2017-08-05 15:47
 
 

Κατασκευή απο το Plone

Ο ιστοχώρος συμμορφώνεται με με τις ακόλουθες προδιαγραφές: