Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Γενικές Πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος

Document Actions
Τα Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστήμιου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους». Τη Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος την έχει το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (βλ. ΦΕΚ 867/ 26.11.1993, τ. β΄, τ.Β99960/Β7 ΦΕΚ 42/22-1-03).


Αντικείμενο-Σκοπός

 

α) Το ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τα Μαθηματικά και τις Εφαρμογές τους. Σκοπός του είναι:

Η ειδίκευση σε περιοχές των Μαθηματικών και των Εφαρμογών αυτών, ούτως ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) να είναι κατάλληλοι να απασχοληθούν σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς ή σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα με αυξημένα προσόντα και δυνατότητες προσφοράς.

 

β) Οι κανόνες που διέπουν τις σπουδές και τις εργασίες, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ), καθορίζονται από τον Ν. 3685/2008. (Αρμόδιο για την τήρησή τους είναι το Τμήμα, στο οποίο φοιτά ο εκάστοτε υποψήφιος διδάκτωρ.) Οι κάτοχοι Δ.Δ. μπορούν να απασχολούνται στη διδασκαλία και στην έρευνα Μαθηματικών Επιστημών στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι, καθώς και στα Ερευνητικά Κέντρα.


γ) Τα Τμήματα των Μαθηματικών και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών συνεργάζονται με το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του Ι.Τ.Ε με στόχους:


1. Την εκπαίδευσή τους σε ειδικά θέματα κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών.
2. Την πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας σχετιζόμενης με τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας.
3. Την εκπόνηση μέρους ή όλης της διδακτορικής διατριβής (επί τη βάσει των όσων προβλέπονται στον Ν. 3685/2008).


Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

 

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που μπορούν να αποκτηθούν είναι οι ακόλουθοι:


α) Στον πρώτο Κύκλο των Μεταπτυχιακών Σπουδών το ΔΠΜΣ απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε μία από τις από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:


- Θεωρητικά Μαθηματικά


- Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές Υπολογισμών


- Επιχειρησιακά Μαθηματικά


- Μαθηματικά Θεμέλια Πληροφορικής και Εφαρμογές


- Μαθηματικά για την Εκπαίδευση


β) Στον δεύτερο Κύκλο των Μεταπτυχιακών Σπουδών το Τμήμα απονέμει: Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ).


 

Κατηγορίες Εισακτέων στο ΔΠΜΣ


Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και φοιτητές των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών και Οικονομικών Σχολών της χώρας και του εξωτερικού (καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι), οι οποίοι είτε επιτυγχάνουν σε εξετάσεις τις οποίες διενεργούν τα Τμήματα ή σε εναλλακτικές μορφές εξέτασης τις οποίες καθορίζει η Ε.Δ.Ε.


Αριθμός Εισακτέων στο ΔΠΜΣ


Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 50 κατ' έτος.

 

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων για τον Α' Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για την αποδοχή ενός υποψηφίου ως φοιτητή του Α' Κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεκτιµώνται τα ακόλουθα:

 • Ικανοποιητική επίδοση στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργούνται άπαξ του έτους από το Τμήμα  ή, εναλλακτικώς, στις εξετάσεις GRE-Subject Test in Mathematics.
 • Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον δύο).
 • Συνέντευξη.

Εξετάσεις: Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ασκήσεις Απειροστικού Λογισμού και βασικής Γραμμικής 'Αλγεβρας. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα (συνήθως την επομένη ημέρα) μίας επιπρόσθετης προαιρετικής εξέτασης σε θέματα επιλεγμένα από τις εξής περιοχές: Ανάλυση,  Διαφορικές Εξισώσεις, Διαφορική Γεωμετρία, Λογική-Θ. Συνόλων, προκεχωρημένη Γραμμική 'Αλγεβρα, 'Αλγεβρα-Θ. Αριθμών, Αριθμητική Ανάλυση, Πιθανότητες-Στατιστική. (Σε αυτό το προαιρετικό μέρος αναμένεται από τους εξεταζόμενους να ασχοληθούν με την επίλυση προβλημάτων που ανήκουν μόνον σε ορισμένες από τις ανωτέρω περιοχές, αναλόγως με τα ενδιαφέροντά τους και την εν γένει μαθηματική παιδεία τους.)

GRE: Απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση της συμμετοχής τους στις ανωτέρω γραπτές εξετάσεις όσοι έχουν συμμετάσχει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας στις εξετάσεις του "GRE-Subject Test in Mathematics" και έχουν καταταγεί στο βαθμολογικώς ανώτερο 50%  όσων συμμετείχαν στην ίδια εξεταστική περίοδο.

Συνέντευξη: Μετά τις εξετάσεις, καθένας από εκείνους τους υποψηφίους, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για να επιλεγούν, περνά από μια συνέντευξη διενεργούμενη από τριμελή επιτροπή (που αποτελείται από διδάσκοντες των Τμημάτων Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών).

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου (για όσους είναι ήδη πτυχιούχοι), αναλυτική βαθμολογία, συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο) και τα πιστοποιητικά που σχετίζονται με το GRE (μόνον για όσους επιλέξουν αυτήν την εναλλακτική δυνατότητα). Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://fourier.math.uoc.gr/grad/. 

Θέματα εξετάσεων προηγουμένων ετών για την εισαγωγή στον Α' Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του Α' Κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών παρατίθενται θέματα εισαγωγικών εξετάσεων προηγουμένων ετών. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων γνωστοποιούνται από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Ε. Τζανή (τηλ. 2810-393891, ηλ. ταχ. gradsec@math.uoc.gr).

 

 • Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Πρώτο μέρος: Θέματα εξετάσεων 28ης Ιουλίου 2012 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Απειροστικός Λογισμός/ Γραμμική Άλγεβρα)

Δεύτερο μέρος: Θέματα εξετάσεων 29ης Ιουλίου 2012 (σε μορφή αρχείου pdf)

('Αλγεβρα-Θ. Αριθμών/ Ανάλυση/ Μιγαδική Ανάλυση/Διαφορική Γεωμετρία/Πιθανότητες/ Διαφορικές Εξισώσεις/ Αριθμητική Ανάλυση)

Επιτροπή αρμόδια για τις εξετάσεις: Ι. Πλατής, Μ. Πλεξουσάκης, Ν. Φραντζικινάκης

 • Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Πρώτο μέρος: Θέματα εξετάσεων 23ης Ιουλίου 2011 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Απειροστικός Λογισμός/ Γραμμική Άλγεβρα)

Δεύτερο μέρος: Θέματα εξετάσεων 24ης Ιουλίου 2011 (σε μορφή αρχείου pdf)

('Αλγεβρα-Θ. Αριθμών/ Ανάλυση/ Πιθανότητες-Στατιστική/ Διαφορικές Εξισώσεις/ Αριθμητική Ανάλυση)

Επιτροπή αρμόδια για τις εξετάσεις: Ν. Ευφραιμίδης, Μ. Λυδάκης, Ν. Φραντζικινάκης 

 • Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Πρώτο μέρος: Θέματα εξετάσεων 17ης Ιουλίου 2010 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Απειροστικός Λογισμός/ Γραμμική Άλγεβρα)

Δεύτερο μέρος: Θέματα εξετάσεων 18ης Ιουλίου 2010 (σε μορφή αρχείου pdf)

('Αλγεβρα-Θ. Αριθμών/ Ανάλυση/ Αριθμητική Ανάλυση/ Διαφορικές Εξισώσεις/ Διαφορική Γεωμετρία/ Πιθανότητες)

Επιτροπή αρμόδια για τις εξετάσεις: Σ. Κομηνέας, Γ. Κωστάκης, Μ. Λουκάκη 

 • Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Πρώτο μέρος: Θέματα εξετάσεων 25ης Ιουλίου 2009 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Απειροστικός Λογισμός/ Γραμμική Άλγεβρα)

Δεύτερο μέρος: Θέματα εξετάσεων 26ης Ιουλίου 2009 (σε μορφή αρχείου pdf)

('Αλγεβρα-Θ. Αριθμών/ Ανάλυση/ Αριθμητική Ανάλυση/ Διαφορικές Εξισώσεις/ Πιθανότητες-Στατιστική)

Επιτροπή αρμόδια για τις εξετάσεις: Γ. Κωστάκης, Ε. Λυδάκης, E. Φίλιππας 

 • Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Πρώτο μέρος: Θέματα εξετάσεων 25ης Ιουλίου 2008 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Απειροστικός Λογισμός/ Γραμμική Άλγεβρα)

Δεύτερο μέρος: Θέματα εξετάσεων 26ης Ιουλίου 2008 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Ανάλυση/ 'Αλγεβρα-Θ. Αριθμών/ Πιθανότητες-Στατιστική/ Διαφορικές Εξισώσεις/ Αριθμητική Ανάλυση)

Επιτροπή αρμόδια για τις εξετάσεις: Θ. Κατσαούνης, Ε. Λυδάκης, Θ. Μήτσης, Α. Τερτίκας 

 • Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

Πρώτο μέρος: Θέματα εξετάσεων 26ης Ιουλίου 2007 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Απειροστικός Λογισμός/ Γραμμική Άλγεβρα)

Δεύτερο μέρος: Θέματα εξετάσεων 27ης Ιουλίου 2007 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Ανάλυση/ 'Αλγεβρα-Θ. Αριθμών/  Πιθανότητες-Στατιστική/ Διαφορικές Εξισώσεις/  Αριθμητική Ανάλυση/ Διαφορική Γεωμετρία)

Επιτροπή αρμόδια για τις εξετάσεις: Ι. Αντωνιάδης, Γ. Καραλή, Θ. Μήτσης

 • Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

Πρώτο μέρος: Θέματα εξετάσεων 28ης Ιουλίου 2006 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Απειροστικός Λογισμός/ Γραμμική Άλγεβρα)

Δεύτερο μέρος: Θέματα εξετάσεων 29ης Ιουλίου 2006 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Ανάλυση/ 'Αλγεβρα-Θ. Αριθμών/  Πιθανότητες-Στατιστική/ Διαφορικές Εξισώσεις/  Αριθμητική Ανάλυση/ Διαφορική Γεωμετρία/ Λογική-Θ. Συνόλων)

Επιτροπή αρμόδια για τις εξετάσεις: Α. Κουβιδάκης, Μ. Λουλάκης, Θ. Μήτσης

 • Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.

Πρώτο μέρος: Θέματα εξετάσεων 22ας Ιουλίου 2005 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Απειροστικός Λογισμός/ Γραμμική Άλγεβρα)

Δεύτερο μέρος: Θέματα εξετάσεων 23ης Ιουλίου 2005 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Ανάλυση/ Θ. Αριθμών-'Αλγεβρα/ Διαφορική Γεωμετρία/ Διαφορικές Εξισώσεις/ Πιθανότητες-Στατιστική/ Αριθμητική Ανάλυση)

Επιτροπή αρμόδια για τις εξετάσεις: Μ. Λουλάκης, Δ. Νταής, Α. Τερτίκας

 • Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.

Πρώτο μέρος: Θέματα εξετάσεων 31ης Ιουλίου 2004 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Απειροστικός Λογισμός/ Γραμμική Άλγεβρα)

Δεύτερο μέρος: Θέματα εξετάσεων 1ης Αυγούστου 2004 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Ανάλυση/ 'Αλγεβρα-Θ. Αριθμών/ Γραμμική 'Αλγεβρα/ Διαφορική Γεωμετρία/ Αριθμητική Ανάλυση/ Διαφορικές Εξισώσεις/ Πιθανότητες-Στατιστική)

Επιτροπή αρμόδια για τις εξετάσεις: Χ. Αθανασιάδης, Μ. Λάμπρου, Γ. Μακράκης

 • Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.

Πρώτο μέρος: Θέματα εξετάσεων 25ης Ιουλίου 2003 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Απειροστικός Λογισμός/ Γραμμική Άλγεβρα)

Δεύτερο μέρος: Θέματα εξετάσεων 26ης Ιουλίου 2003 (σε μορφή αρχείου pdf)

('Αλγεβρα-Θ. Αριθμών/ Αριθμητική Ανάλυση/ Ανάλυση/ Πιθανότητες-Στατιστική)

Επιτροπή αρμόδια για τις εξετάσεις: Ι. Αντωνιάδης, Μ. Λάμπρου, Ε. Φίλιππας

 • Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003.

Πρώτο μέρος: Θέματα εξετάσεων 26ης Ιουλίου 2002 (τμήμα αυτών σε μορφή αρχείου ps)

(Απειροστικός Λογισμός/ Γραμμική Άλγεβρα)

Δεύτερο μέρος: Θέματα εξετάσεων 27ης Ιουλίου 2002 (τμήμα αυτών σε μορφή αρχείων ps)

(Λογική-Θ. Συνόλων/ Διαφορική Γεωμετρία/ 'Αλγεβρα-Θ. Αριθμών/ Αριθμητική Ανάλυση/ Πιθανότητες-Στατιστική)

Επιτροπή αρμόδια για τις εξετάσεις: Σ. Παπαδοπούλου, Α. Τερτίκας, Ν. Τζανάκης

 • Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002.

Πρώτο μέρος: Θέματα εξετάσεων 27ης Ιουλίου 2001 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Απειροστικός Λογισμός/ Γραμμική 'Αλγεβρα)

Δεύτερο μέρος: Θέματα εξετάσεων 28ης Ιουλίου 2001 (σε μορφή αρχείου pdf)

(Ανάλυση/ Διαφορικές Εξισώσεις/ Αριθμητική Ανάλυση/ Πιθανότητες-Στατιστική/ 'Αλγεβρα-Γεωμετρία)

Επιτροπή αρμόδια για τις εξετάσεις: Ι. Αντωνιάδης, Μ. Κολουντζάκης, Α. Τερτίκας

 

Εξετάσεις για την εισαγωγή στον Β' Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι "Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις" (γραπτές και προφορικές) για την εισαγωγή στον Β' Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών (με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) πραγματοποιούνται επί τη βάσει των κείμενων κανονισμών (όταν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από κατόχους ΜΔΕ που δικαιούνται να λάβουν μέρος σε αυτές) και ανακοινώνονται εγκαίρως από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εν προκειμένω, αρμόδια για την εφαρμογή των κανονισμών, τη διευκρίνιση ορισμένων ειδικών λεπτομερειών που άπτονται του καθορισμού της ύλης των εξεταζομένων μαθημάτων, την τροποποίηση ορισμένων παλαιοτέρων αποφάσεων κ.ά.,  είναι η Ε.Δ.Ε. (= Ειδική Διατμηματική Επιτροπή).

 

Πλοήγηση για διεξοδικότερη πληροφόρηση

Περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν στον Οδηγό Σπουδών, στις διάφορες ομάδες των παρεχομένων μαθημάτων, στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στο πρόγραμμα των εξετάσεων και στις μέχρι τούδε εκπονηθείσες διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές,  εντοπίζονται στους παράπλευρους κόμ­βους. Εκεί παρατίθενται και αρχεία δεδομένων για τις ανά καιρούς προκηρύξεις θέ­σεων (μεταπτυχιακών) υπο­τρόφων, για τα διατμηματικά προγράμματα, για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και για τις εκθέσεις αξιολόγησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Συντάκτης manager
Τελευταία τροποποίηση 2013-11-29 06:06
 
 

Κατασκευή απο το Plone

Ο ιστοχώρος συμμορφώνεται με με τις ακόλουθες προδιαγραφές: